دعاوی قراردادی

یکی از دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم و دادگاه ها دعاوی ناشی از قراردادها می باشد.نوشتن قرارداد به این دلیل است که در مواقع اختلاف بتوان به مفاد تعهدات طرفین رجوع و استناد نمود.گاهی یک قرارداد آنچنان تنظیم می شود که در هر شرایطی پاسخگوی تختلاف طرفین است و حتی اگر به دادگاه هم رجوع شود دادگاه ناگزیر است بر اساس مفاد قرارداد رای صادر کند اما بیشتر مواقع شرایط بگونه ای است که قرارداد با نقص و سکوت مواجه می باشد یعنی در مواقع بروز اختلاف رجوع به قرارداد دردی را درمان نکرده و بلکه تنظیم غیر دقیق و ناصحیح قرارداد خود به اختلافات دامن می زند.


از جمله اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها به واسطه موارد ذیل می باشد:
–          عدم انجام تعهد قراردادی
–          عدم اتمام موضوع قرارداد در زمان و مدت تعیین شده
–          عدم اجرای صحیح قرارداد
–          عدم امکان اجرای پروژه و تعهدات قراردادی به دلیل بروز فورس ماژور و قوه قهریه
–          عدم توان مالی مجری یا سازنده و طرف قرارداد در انجام موضع قرارداد
–          تاثیر نوسانات اقتصادی و تورم و کاهشمالی مجری قرارداد
–          ابهام در تکلبف و مسئولیت طرفین قرارداد
–          عدم تعیین مدت برای قرارداد
–          خسارت ناشی از قراردادها
–          الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت
–          الزام به فک رهن
–          الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی
–          الزام به پرداخت جرایم و جبران خسارات متعلقه
–          الزام به تحویل مبیع
–          الزام به دریافت ثمن معامله
–          الزام به اصلاح سند
–          اعلام فسخ قرارداد
–          اقاله و فسخ ناشی از اراده دو طرف قرارداد
–          الزام به پرداخت مالیات و اخذ مفصا حساب مالیاتی و پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران
–          مطالبه وجه و طلب قراردادی
–          و بسیاری از دعاوی دیگر
برای حل و فصل اختلافات ابتدا باید از طریق مذاکره و گفتگو تلاش شود در مرحله بعد مراجعه به داور تعیین شده در قرارداد می باشد و در مرحله آخر رجوع به وکیل برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی و یا کیفری است.
وکلای این موسسه آماده قبول کلیه دعاوی و ورود به پرونده های مطروحه که ناشی از اختلافات قراردادی است در کلیه محاکم می باشند.