چک و سفته

موسسه حقوقی قانون گستر ( آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.چک و سفته

مزایای عام اسناد تجاری (برات ،چک، سفته)

اسناد تجاری بصورت عام دارای 4 مزیت به شرح ذیل می باشند :

مزیت اول: اسنادتجاری وسیله انتقال طلب وانتقال وجه می باشند (وصف جایگزینی اسناد تجاری ) بدین معنی که اسنادتجاری جایگزین پول می گردند .

مزیت دوم : مزیت دیگر اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی می باشد یعنی اگردر سررسید وجه سند تجاری تادیه نگردد دارنده سند می تواند پس از انجام وظایف قانونی برعلیه همه مسئولین سند تجاری اعم از صادر کننده ،ظهر نویس وضامنین دراعمال ماده 249ق.تجارت اقامه دعوی نماید .وظایف قانونی دارنده سند تجاری به ترتیب ذیل می باشد :

الف : اعتراض عدم تادیه ( واخواست یا پروتست ) درظرف 10روز از سررسید سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت (درخصوص سفته وبرات ) واقدام به طرح دعوی ظرف یکسال یا دوسال از تاریخ اعتراض مستند به ماده 286و287 ق.تجارت برحسب مورد.

ب : چنانچه مستند دعوی ، چک باشد وظایف دارنده به قرار زیر است :

1- اخذ گواهی عدم پرداخت درظرف 15یا 45 روز یا چهارماه حسب مورد ازتاریخ صدور چک مستنداً به مواد 315 و 317 قانون تجارت .

2- اقامه دعوی درظرف یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداً به مواد 314،286،و287 قانون تجارت حسب مورد.

نکته : اگر دارنده به یکی از وظایف فوق عمل نکند دیگر حق اقامه دعوی برعلیه ظهرنویس را نخواهد داشت .

مزیت سوم : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی .

نکته مهم اینست که صرف آنکه مستند دعوی سند تجاری باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نیست بدون تودیع خسارت احتمالی قرارتامین خواسته صادر نماید بلکه دارنده سند تجاری می بایست به وظایف قانونی خود که درفوق مشروحاً بیان گردید عمل نماید.

مزیت چهارم:  دارنده سند تجاری درپناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قراردارد(وصف تجریدی اسنادتجاری )این بدین معنی است که به مجرداینکه کسی سند تجاری را امضاءنمودمسئول قلمداد میگرددومسائل حاشیه ای تاثیری دررفع مسئولیت ایشان ندارد .

مزایای اختصاصی سند تجاری چک

چک علاوه برمزایای فوق الذکر دارای دومزیت اختصاصی دیگرنیز می باشد :

1-اگر چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد دارنده چک می تواند تحت شرایطی برعلیه صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل شکایت کیفری نماید که باتوجه به رویکرد قانون گذار درسال 1382 تنها چکهایی دارای وصف کیفری هستند که بصورت وعده دار صادر نشده باشد .

2- اگر اقدام به وصول چک منجربه صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد دارنده آن می تواند بارعایت شرایطی ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برعلیه صادرکننده بنماید .