آیین نامه انضباط کار

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

آیین نامه انضباط کار

فصل اول – کلیات وتعاریف

- ماده یک: این ایین نامه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار قابل اجرا است .

- ماده دو: به منظور حسن اجرای آیین نامه انضباط کار در هر کارگاه شرکت کمیته ای به نام « کمیته انضباط کار» که برای سهولت در ایین نامه منبعد کمیته نامیده می شود تشکیل می گردد .

*تبصره: هرواحد ... شهرستان تایعه شرکت اعم از امور، قسمت، اداره در صورت لزوم یک کارگاه محسوب می شود .

- ماده سه : این ایین نامه بعد زا تایید سازمان کل کار و امور اجتماعی استان جهت آکاهی کارگران باید در تابلوی
اعلانات کارگاه نصب شود و در صورت لزوم به تشخیص کمیته جهت مفاد آن و یا سایر
مقررات جلسات توجیهی تشکیل شود.


- ماده چهار: منظور از انضباط عبارت
است از بروز هرگونه رفتار و اعمالی که موجبات تسهیل در اجرای مقررات فرهنگی و
اجتماعی دارای محیط کار، بالابردن روحیه همکاری، رشد و تعالی فرهنگ اسلامی و
انسانی و نهایتا اجرای برنامه های شرکت و رعایت مقررات پرسنلی و توسعه فعالیتهای
جاری و محیط کاررا فراهم آورد.


- ماده پنج: هرگونه کوتاهی در انجام
وظایف محوله و یاهرگونه فعل و ترک فعل که موجب نقض مقررات انضباطی کارگاه، بروز
اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، کاهش کمی و کیفی خدمات تولید ، عدم توجه و
رعایت مسایل ایمنی ، افزایش ضایعات و ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی درکارگاه شود
تخلف نامیده می شود.


- ماده شش: اقدام انضباطی عبارت است
از اعمال تنبیهات متناسب با مراتب و تکرار تخلف یا عدول از مقررات انضباطی هریک از
کارگران.