انجام امور تامین اجتماعی

گزيده اي از ريز خدماتمجموعه قانون گستر :

1 - آماده سازي و روشن سازي حساب بدهي هاي مخفي و آشكار براي حسابرسي بيمه اي و تعديل قانوني بدهي ها و رفع معضلات

2 - اخذ مجوز، ثبت و جاري نمودن معافيت در پرداخت حق بيمه كارفرما، براساس قانون

3 -استرداد حقوق از دست رفته استفاده كنندگان از (معافيت حق بيمه كارفرما) و رفع بدهي هاي مربوطه

4 - انجام امور منجر به حداكثر كسر قانوني هرگونه بدهي ها و جرايم اعلام شده سازمان

5 - ارائه مشاوره در امور بيمه قراردادهاي پيمان، هنگام انعقاد، قراردادهاي جاري و گرفتن مفاصا حساب

6 - انجام امور پيشگيري از ايجاد بدهي هاي آشكار و مخفي بيمه اي و امور منجر به صفر شدن يا حداكثر كسر در جرايم و بدهي هاي ايجاد شده از قبل

7 - شركت در هيات هاي بدوي، دادگاه هاي تجديد نظر و ارائه لايحه و انجام امور ديوان عدالت اداري به وكالت از طرف كارفرما

8 - مشاوره و اجراي تمام امور مربوط به تنظيم لايحه، دادخواست، دادنامه به ديوان عدالت اداري، شركت و ارائه دفاعيه درجلسات دادگاه

9 - مشاوره و انجام امور منجر به رفع مشكلات در روابط كارفرما و كارگر با حفظ حقوق قانوني و عرفي طرفين

10 - احيا، احراز و جمع آوري سوابق كامل بيمه اي و انجام امور بازنشستگي

11 - انجام امور مربوط به حقوق و بازنشستگي با سختي شرايط محيط كار

12 - انجام تمام امور تخصصي بيمه اي مربوط به واگذارندگان پيمان و پيمانكاران مختلف

13 - مشاوره در تنظيم صحيح و قانوني قراردادهاي في مابين پيمانكاران و كارفرمايان منجر به كاهش حق بيمه

14 - انجام امور منجر به كسر درصد بدهي بيمه متعلقه به قراردادها و پيمان ها

15 - انعقاد قرارداد انجام كليه امور اداري ، جاري و اجرايي بيمه تامين اجتماعي كارگاه، بدون نياز به مراجعه كارفرما و كاركنان

جمع اوري سوابق ، جمع آوري سوابق تامين اجتماعي ، بيمه بيكاري ، ، بيمه هاي اجباري ، امور كارو تامين اجتماعي ، وزارت كار و امور اجتماعي ، ماده 80 قانون تامين اجتماعي ، اخذ مفاصي حساب ، رفع بدهي هاي تامين اجتماعي ،  ، مشاوره ، مشاوره بيمه اي ، مشاور بيمه ، مشاور بيمه اي و مالياتي ، مشاور مالياتي ، مشاور حقوقي ، مشاور مالي و حقوقي ، مشاوره حقوقي ،