مشاوره ماهیانه و سالیانه امور پرسنلی

تجربه نشان داده است که امور مربوط به قانون کار ، تامین اجتماعی ، مالیات و دارایی در شرکتها ، چالش هایی را به صورت مستمر و دائمی ایجاد نموده است .

و دیگر نمیتوان اینگونه مشکلات را به صورت موردی و غیر قابل پیش بینی در نظر گرفت . همین موضوع سبب گردیده است تا اکثر مدیران و شرکتها از بازوان قدرتمندی در حوزه روابط کار عنوان مشاوران منابع انسانی و روابط کار استفاده نمایند .

حضور و استفاده از اینگونه مشاوران سبب می گردد تا با تعیین راهکارهای مناسب با در نظر گرفتن تغییرات موجود قانونی و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه از بروز اختلافات داخلی و مشکلات غیره با سازمانهای مربوطه پیشگیری نمایند .

گروه قانون گستر با رزومه موفق در این حوزه آمادگی عقد قرارداد مشاوره و اجرای موارد مربوطه به صورت ماهیانه و سالیانه با کلیه شرکتها ، موسسات ، کارخانجات را دارا می باشد.