وصول مطالبات

مجموعه قانون گستر با درک نیازمندی های جامعه امروز و در راستای تامین نیازهای مخاطبان خود، مجموعه خدماتی را تحت عنوان وصول مطالبات ارائه می کند. این خدمت حقوقی شامل پیگیری عملیات اجرایی و خدمات مدیریتی وصول مطالبات می باشد و جامعه هدف این خدمات ،وصول مطالبات و یا مدیریت مطالبات فعالان بازار علی الخصوص شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد.    تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی تا استیفای حقوق متقاضی .
    ارائه خدمات وصول مطالبات از طریق توقیف و تامین اموال بدهکاران و ضامنین آنها.
    اجرای اسناد لازم الاجراء ثبتی و رهنی در مراجع مورد نظر در سراسر کشور.
    ارائه خدمات مدیریت پرونده های وصول مطالبات، بر اساس سرفصل های جاری، سررسید گذشته و معوق.
    ارائه خدمات آسیب شناسی از رفتارهای مالی و اعتباری سازمانها و شرکتها با رویکرد کاهش مطالبات معوق.
    ارائه خدمات مربوط به تجزیه سنی مطالبات و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول از مطالبات لاوصول.
    ارائه خدمات تخصصی در تهیه و تدوین طرحها، دستورالعمل های تضمینات، تقسیط و بخشودگی و سایر روشهای مربوط.
    ارائه خدمات تخصصی در فرایند اخذ تضمینات و وثائق با رویکرد بازگشت به موقع سرمایه های واگذاری و مصارف بانکی.