تعریف کارگر

نویسنده: admin تاریخ: 30 تیر 95

قانون کار: کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق، سهم سود وسایرمزایا به درخواست کارفرما کار می کند .از تعریف کارگر چند نکته بدست می آید

 

kargar b

 

: 1- کارگر شخصی است حقیقی (کسی است) و اشخاص حقوقی نمی توانند کارگر قلمداد شوند.2- عبارت(به هر عنوان) در تعریف فوق بدین معناست که عنوان شخص، اهمیتی در انطباق یاعدم انطباق با کارگر بودن ندارد ، به عنوان مثال یک پزشک و یا یک مهندس می توانند ازجهت این قانون کارگر باشند .3- عبارت (در مقابل دریافت حق السعی) اشاره دارد به این نکته که کارگر کسی است که کارش جنبه تبرعی ومجانی ندارد بلکه درمقابل انجام کار، مزد می گیرد . 4- عبارت(حق السعی اعم از مزد ،حقوق،سهم سود و سایر مزایا) ناظر براین معناست که عنوان دریافتی کارگر نقشی در ایجاد یا عدم ایجاد رابطه کاری نداردآنچه در رابطه کاری اهمیت دارد این است که رابطه کاری معوض باشد وهر گونه مزایایی که درقبال انجام کار به کارگر تعلق گیرد حق السعی می باشد مانند حق سکونت درقبال انجام کار.