نکته ای ضروری برای مدیران و کارفرمایان

نویسنده: admin تاریخ: 30 تیر 95

لازم است توجه کنيم ذکر اينکه کارگر روزمزد است يا بصورت دوره اي کار ميکند، پاره وقت است يا تمام وقت و يا اينکه کارمزدي است يا دستمزدي، هيچگونه تاثيري بر ميزان پرداخت دستمزد يا حقوق ماهيانه ندارد و تنها شرايط کاري را تعيين ميکند، به گونه اي که مثلا دايره اعتبار کارگران قراردادي تا پايان مدت قرارداد منعقده است در حاليکه اعتبار تفاهم و توافق بين کارفرما کارگران روزمزدي در پايان روز منقضي ميگردد .

nokte b


يکي از امتيازات و مزايايي که در قانون کار جمهوري اسلامي ايران براي کارفرمايان پيش بيني شده است و اغلب کارفرمايان (خصوصا در کارگاههاي کوچک) از آن غافل هستند، ايجاد کميته انضباطي و نهايتا تدوين آئين نامه انضباطي است. در صورت عدم وجود اين دو رکن، بازهم جاي نگراني نيست و کارفرما ميتواند با انعکاس قصور يا احتمالا تخطي کارگران در وظايف خود به مراجع ذيربط، از بار مسئوليت خود بکاهند .

رعايت موارد زیر ميتواند اختلافات کارگری و کارفرمایی را به حداقل ممكن برساند : الف) تكميل پرونده با مستندات صريح وروشن و تنظيم قراردادهاي كار روشن و شفاف با ذكر مندرجات قانوني و شرايط لازم درآن ها / ب) خودداري از انجام اقدامات يا دادن وعده هايي كه برای طرف مقابل ايجاد حق بنمايد. / ج) وجود ضوابط مشخص و شفاف و قانونمند در موسسه براي تنظيم روابط كار و اجراي درست آنها / د) سعي در كاهش فرهنگ شفاهي و اهتمام به گسترش فرهنگ مكتوب در روابط كار/ ه) هشياري لازم براي اجراي به موقع ضوابط و مقررات قانوني و ضوابط داخلي موسسه در مورد افراد / و) مهمتر از همه، وجود افراد آگاه به مقررات قانون كار با احساس تعلق سازماني و تعهد كاري در راس واحد های اداری و منابع انسانی