کارفرمایان و تنظیم قرارداد کار

نویسنده: admin تاریخ: 30 تیر 95

عدم تنظیم قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما تاثیر چندانی در احراز یا عدم احراز رابطه کار نداشته و تنها نفع برای کارفرما در جایی است که حقوق مورد توافق بیش از حقوق قانونی باشد و اثبات آن به عهده کارگر است. در این خصوص رویه بر اساس نحوه پرداخت به کارگر است. در غالب موارد هیات، مطالبه فیش حقوق از کارفرما مینماید و در غیر این صورت مبالغ واریزی به حساب کارگر از سوی کارفرما مبنای محاسبه قرارمی گیرد .

gharardad b


قانون کار قرارداد را تنها برای مشاغل مشروع به رسمیت شناخته است و کارهایی که از نظر قانون، خواه برای همیشه و خواه برای یک مدت معین، ممنوع اعلام شده اند، تحت پوشش قراردادهای مورد قبول قانون کار قرار نخواهند داشت.موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت محسوب می شود، صلاحیت دو طرف(کارگر و کارفرما) برای عقد قرارداد است. به عنوان مثال شخصی که اختیاری نسبت به کار یا مال و سرمایه خود ندارد نمی تواند به عنوان کارفرما نسبت به عقد قرارداد اقدام کند و همین طور کارگر نیز باید صلاحیت پذیرش کاری را که قرارداد عنوان می کند داشته باشد؛ مثلا کارگری که فاقد گواهینامه رانندگی است، نمی تواند برای انجام این شغل با کارفرما قرارداد ببندد .