• قانون حمایت از خانواده

    قانون حمایت از خانواده

    فصل اول ـ دادگاه خانوادهماده۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضائي...

    6 بهمن 94 ادامه مطلب