• هفت نکته قانون آپارتمان نشینی

    هفت نکته قانون آپارتمان نشینی

      1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره...

    2 خرداد 94 ادامه مطلب