• نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

    نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

    در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم...

    30 ارديبهشت 94 ادامه مطلب