مشاوره قانون کار

دی ۱۳, ۱۳۹۶

چگونگی اعلام ترک کار کارگران در لیست بیمه

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین ‌اجتماعی کارفرما مکلف است لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به […]
پورتال پشتیبانی