page

دی ۱۳, ۱۳۹۶

چگونگی اعلام ترک کار کارگران در لیست بیمه

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین ‌اجتماعی کارفرما مکلف است لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به […]
دی ۱۴, ۱۳۹۶

برندسازی در سالن های زیبایی

برخی از عوال مهم و موثر در برند سازی سالن های زیبایی به شرح زیر است: ۱-درک نیاز و خواسته های مشتری در حالی که بسیاری […]
دی ۱۶, ۱۳۹۶

چرا وب سایت های گوگانی فوق العاده است؟!

به همین دلیل برای اولین بار بزرگان موفقیت در کسب و کار و سخنرانان برجسته حوزه مدیریتی گرد هم آورده تا تضمینی باشد جهت موفقیت کسب […]
دی ۱۸, ۱۳۹۶

گوگانی فوق العاده است؟!

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین ‌اجتماعی کارفرما مکلف است لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به […]