عضویت در پورتال تخصصی روابط کار (ویژه کارگران و کارمندان)

پورتال تخصصی روابط کار ویژه کارگران و کارمندان:

معاون وزیر کار با اعلام این خبر که تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندانمعاون وزیر کار با اعلام این خبر که تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندان دولت بر روی دستمزد کارگری درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندان.