مشاوره ماهیانه و سالیانه شرکتها

تجربه نشان داده است که امور مربوط به قانون کار، تامین اجتماعی ، امور قراردادها ، روابط کار ، نحوه تسویه حساب پرسنلی و مالیات و دارایی شرکتها ، چالشهایی را به صورت مستمر و دائمی برای کارفرمایان و مدیران شرکتها ایجاد نموده است .

چالشهایی که اکثرا به محکومیت و مجازات کارفرمایان ختم شده و از همین رو دغدغه ای اساسی در محیط های مسب و کار محسوب میشود .

به کسی پوشیده نیست که دیگر نمی توان اینگونه مشکلات را به صورت موردی و غیر قابل پیش بینی در نظر گرفت ، همین موضوع شبب گردیده است تا اکثر مدیران و شرکتها از بازوان قدرتمندی در حوزه روابط کار با عنوان مشاوران متخصص در حوزه قوانین کار و منابع انسانی استفاده نمایند .

نکته ای که ذکر آن در این خصوص الزامی است این میباشد که تمام اینگونه دغدغه های حوزه روابط کار و نیز جرایم و مجازاتهای قانون کار و تامین اجتماعی قابل پیشگیری و برنامه ریزی می باشد .

به همین دلیل حضور و استفاده از مشاوران زبده در حوزه روابط کار سبب میگردد تا با تعیین راهکارهای مناسب و با در نظر گرفتن تغییرات موجود قانونی و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل ها از بروز اختلافات فی ما بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری نمود .

گروه مشاوره ای قانون گستر بارز و موفق مشاور بیش از ۲۰۰۰ شرکت و سازمان ونیز استفاده از مهارت تخصصی مشاوران و کارشناسان این حوزه آمادگی این را دارد که با عقد قرارداد مشاوره ماهیانه و سالیانه در کنار مدیران به انجام امور مربوطه پرداخته تا سبب آرامش و رفع دغدغه های موجود بنگاه های اقتصادی کشور گردد .