ترک کار غیر قانونی کارگران

ترک کار غیر قانونی کارگران

کلیه کارگران و کارمندان مشمول قانون کار موظف می باشند جهت قطع همکاری با کارفرما در زمان مدت قرارداد کار ، تشریفات استعفا را رعایت نمایند.

متقاضی استعفا می بایست درخواست خود را کتبا به کارفرما و یا نماینده کارفرما تقدیم نموده و یک ماه پس از استعفا در محل کار خود حضور داشته باشد.