حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷

حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷

شورایعالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاریدر سال ۹۷را یک میلیون و صدو یازده هزار و دویست و شصت و نه تومان تعیین کرد.

مزایای کارگران نیز به صورت ماهیانه برای بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان ، حق مسکن ۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۱۱۱/۲۶۹ تومان می باشد.

پایه سنواتی کارگرانی که سابقه یک سال را در شرکت آخر تکمیل نموده باشند روزانه ۱۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.