نکته ای در خصوص بیمه کارگران

نکته ای در خصوص بیمه کارگران

موضوع بیمه کارگران و حق بیمه مربوطه به هیچ عنوان قابل سازش و توافق نمی باشد ، چنانچه کارگر با رضایت خود و تعهد محضری به توافق حق بیمه ماهیانه راضی باشد که وجه آن را نقدا از کارفرما دریافت نماید، این توافق باطل بوده و در نهایت کارفرما مجازات خواهد شد.