مشاوره قانون کار

تیر ۲, ۱۳۹۷

پرداخت سنوات ۴۵ روزه به کارگران

در صورتی که مراجع حل اختلاف وزارت کار اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص بدهد ، و حکم بازگشت به کار صادر نماید پس از قطعیت […]
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

مرخصی اجباری

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

اخراج پرسنل ممنوع

خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

سنوات خدمت پرسنل