مشاوره قانون کار

مشاوره قانون کار و روابط کار

گردهمایی بزرگ مدیران ، کارفرمایان و کارشناسان ارشد مالی و اداری آموزش و بررسی آخرین تغییرات قانون کار ، مالیات و دارایی ، تامین اجتماعی با حضور اساتید برجسته کشور. گردهمایی بزرگ مدیران ، کارفرمایان و کارشناسان ارشد مالی و اداری آموزش و بررسی آخرین تغییرات قانون کار ، مالیات و دارایی ، تامین اجتماعی.

آیا سوالی دارید؟


با افتخار پاسخگو هستیم:

۰۲۱-۷۷۵۱۵۱۵۲

پیشنهاد ویژه: