پکیج اقتصادی قانون کار

پکیج اقتصادی قانون کار

1,800,000 تومان

1,200,000 تومان

پکیج تخصصی روابط کار

پکیج تخصصی روابط کار

2,800,000 تومان

2,200,000 تومان

دوره جامع آموزشی قانون کار (پروجاب)

دوره جامع آموزشی قانون کار (پروجاب)

1,500,000 تومان

750,000 تومان

اولین نشست تخصصی چالش های روابط کار

اولین نشست تخصصی چالش های روابط کار

390,000 تومان

290,000 تومان

پکیج جامع و آموزشی روابط کار

پکیج جامع و آموزشی روابط کار

3,700,000 تومان

3,200,000 تومان

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

199,000 تومان

109,000 تومان

پکیج آموزشی تصویری تامین اجتماعی

پکیج آموزشی تصویری تامین اجتماعی

590,000 تومان

490,000 تومان

نحوه تسویه حساب با کارگران

نحوه تسویه حساب با کارگران

179,000 تومان

109,000 تومان

ویدیو آموزشی قرارداد کار

ویدیو آموزشی قرارداد کار

245,000 تومان

145,000 تومان

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 7)

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 7)

1,000,000 تومان

700,000 تومان

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

1,500,000 تومان

800,000 تومان

فرم تسویه حساب پرسنل

فرم تسویه حساب پرسنل

159,000 تومان

99,000 تومان

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه

399,000 تومان

299,000 تومان

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

299,000 تومان

199,000 تومان

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

499,000 تومان

350,000 تومان

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

399,000 تومان

299,000 تومان

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

499,000 تومان

399,000 تومان

پکیج کامل قراردادها

پکیج کامل قراردادها

1,500,000 تومان

750,000 تومان

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

250,000 تومان

150,000 تومان

قرارداد مدرسان آموزشگاه

قرارداد مدرسان آموزشگاه

500,000 تومان

299,000 تومان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

2,500,000 تومان

1,250,000 تومان