نحوه محاسبه پایه حقوق کارگران با سابقه در سال 1400

نحوه محاسبه پایه حقوق کارگران با سابقه در سال 1400

189,000 تومان

49,000 تومان

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1400

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1400

159,000 تومان

99,000 تومان

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1400

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1400

450,000 تومان

349,000 تومان

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

399,000 تومان

299,000 تومان

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

600,000 تومان

499,000 تومان

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

399,000 تومان

299,000 تومان

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

499,000 تومان

399,000 تومان

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

250,000 تومان

150,000 تومان

قرارداد مدرسان آموزشگاه

قرارداد مدرسان آموزشگاه

600,000 تومان

450,000 تومان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

2,500,000 تومان

1,250,000 تومان

قرارداد مشاوره مدیریت

قرارداد مشاوره مدیریت

300,000 تومان

199,000 تومان

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

300,000 تومان

199,000 تومان

قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی

350,000 تومان

250,000 تومان