دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب)

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب)

690,000 تومان

390,000 تومان

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

690,000 تومان

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

300,000 تومان

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع تامین اجتماعی

490,000 تومان