دوره جامع آموزشی قانون کار (پروجاب)

دوره جامع آموزشی قانون کار (پروجاب)

1,500,000 تومان

750,000 تومان

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

199,000 تومان

109,000 تومان

نحوه تسویه حساب با کارگران

نحوه تسویه حساب با کارگران

179,000 تومان

109,000 تومان

ویدیو آموزشی قرارداد کار

ویدیو آموزشی قرارداد کار

245,000 تومان

145,000 تومان

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 7)

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 7)

1,000,000 تومان

700,000 تومان

دوره حضوری آموزشی قانون کار (پروجاب8)

دوره حضوری آموزشی قانون کار (پروجاب8)

1,200,000 تومان

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

690,000 تومان

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

300,000 تومان

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع تامین اجتماعی

490,000 تومان