نهایی سازی فروش در سالن های زیبایی

نهایی سازی فروش در سالن های زیبایی

0 تومان

دوره آموزشی الگوریتم روابط کار

دوره آموزشی الگوریتم روابط کار

2,900,000 تومان

290,000 تومان

دوره آموزشی از جذب تا حذف

دوره آموزشی از جذب تا حذف

3,900,000 تومان

منابع انسانی در سالن های زیبایی

منابع انسانی در سالن های زیبایی

1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی مالیات

کارگاه آموزشی مالیات

1,000,000 تومان

دوره آموزشی قانون کار ( پروجاب )

دوره آموزشی قانون کار ( پروجاب )

3,000,000 تومان

1,500,000 تومان

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

199,000 تومان

نحوه تسویه حساب با کارگران

نحوه تسویه حساب با کارگران

179,000 تومان

ویدیو آموزشی قرارداد کار

ویدیو آموزشی قرارداد کار

245,000 تومان

دوره جامع منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

690,000 تومان

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

300,000 تومان

دوره جامع تامین اجتماعی

دوره جامع تامین اجتماعی

490,000 تومان