پکیج اقتصادی قانون کار

پکیج اقتصادی قانون کار

1,800,000 تومان

1,200,000 تومان

پکیج تخصصی روابط کار

پکیج تخصصی روابط کار

2,800,000 تومان

2,200,000 تومان

پکیج جامع و آموزشی روابط کار

پکیج جامع و آموزشی روابط کار

3,700,000 تومان

3,200,000 تومان

خرید کتاب قانون کار

خرید کتاب قانون کار

200,000 تومان

پکیج آموزشی تصویری قانون کار

پکیج آموزشی تصویری قانون کار

990,000 تومان

650,000 تومان

پکیج آموزشی تصویری تامین اجتماعی

پکیج آموزشی تصویری تامین اجتماعی

590,000 تومان

پکیج آموزشی مدیریت نوین سالنهای زیبایی

پکیج آموزشی مدیریت نوین سالنهای زیبایی

599,000 تومان

بسته آموزشی تصویری قانون کار سال 99

بسته آموزشی تصویری قانون کار سال 99

299,000 تومان