پکیج کامل قراردادها

پکیج کامل قراردادها

1,900,000 تومان

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1400

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1400

159,000 تومان

فرم تسویه حساب کامل

فرم تسویه حساب کامل

50,000 تومان

قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی

350,000 تومان

فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

45,000 تومان

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

1,500,000 تومان

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1400

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1400

450,000 تومان

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

250,000 تومان

قرارداد مشاوره مدیریت

قرارداد مشاوره مدیریت

300,000 تومان

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

300,000 تومان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

2,500,000 تومان

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

399,000 تومان

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

399,000 تومان

قرارداد مدرسان آموزشگاه

قرارداد مدرسان آموزشگاه

600,000 تومان

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

80,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

40,000 تومان

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

50,000 تومان