پکیج کامل قراردادها

پکیج کامل قراردادها

5,900,000 تومان

4,500,000 تومان

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1402

فرم های تسویه حساب پرسنل سال 1402

250,000 تومان

قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی

750,000 تومان

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

5,900,000 تومان

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1403

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه سال 1403

1,200,000 تومان

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

400,000 تومان

قرارداد مشاوره مدیریت

قرارداد مشاوره مدیریت

650,000 تومان

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

650,000 تومان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

3,000,000 تومان

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

850,000 تومان

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

590,000 تومان

قرارداد مدرسان آموزشگاه

قرارداد مدرسان آموزشگاه

850,000 تومان

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

150,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

100,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

100,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

100,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

100,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

100,000 تومان

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

100,000 تومان