پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

1,500,000 تومان

800,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

40,000 تومان

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

40,000 تومان

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت تامین اجتماعی

50,000 تومان

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

80,000 تومان

فرم تسویه حساب پرسنل

فرم تسویه حساب پرسنل

159,000 تومان

99,000 تومان

فرم تسویه حساب کامل

فرم تسویه حساب کامل

50,000 تومان

فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

45,000 تومان

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه

قرارداد کار مدت موقت و فرم تسویه

399,000 تومان

299,000 تومان

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

299,000 تومان

199,000 تومان

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل درصدی و بازاریاب ( بدون بیمه )

499,000 تومان

350,000 تومان

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

399,000 تومان

299,000 تومان

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای)

499,000 تومان

399,000 تومان

پکیج کامل قراردادها

پکیج کامل قراردادها

1,500,000 تومان

750,000 تومان

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

250,000 تومان

150,000 تومان

قرارداد مدرسان آموزشگاه

قرارداد مدرسان آموزشگاه

500,000 تومان

299,000 تومان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی فروش

2,500,000 تومان

1,250,000 تومان

قرارداد مشاوره مدیریت

قرارداد مشاوره مدیریت

199,000 تومان

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

189,000 تومان

قرارداد خدماتی

قرارداد خدماتی

139,000 تومان