فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

  • قیمت: 400,000 تومان
فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

مدیران و کارفرمایان گرامی ، در صورتی که اطلاعات و اسرار تجاری شرکت شما برایتان مهم است ، جهت عدم افشای آن و نیز در صورت افشا به جهت پیگیری قانونی و مطالبه ضرر و زیان حتما فرم ذیل را دانلود نمایید .

مخاطب : مدیران عامل ، کارفرمایان ، مدیران ارشد مالی و اداری
نوع محصول : فرم تعهدات افشای اسرار و اطلاعات تجاری
دسترسی : دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین مزایای خرید
محصول : مشاوره رایگان جهت استفاده از فرم مربوطه
قیمت اصلی : 400/000 تومان

 

چنانچه اسرار و اطلاعات سری شرکتها و سازمانها بدون قرارداد عدم افشای اسرار تجاری فاش گردند ، مدیران و کارفرمایان نمی توانند در خصوص فرد خاطی پیگیری قانونی انجام دهند .

متاسفانه علی رغم هشدارهایی که به مدیران و کارفرمایان در خصوص انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار داده می شود ، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته ، که نتیجه آن تحمیل ضرر و زیان های فراوانی به مدیران شرکتها می گردد و دلیل آن عدم آگاهی نسبت به این موضوع مهم می باشد .

مدیران و کارفرمایان میبایست آگاه باشند که پرسنلی که به موجب انعقاد قرارداد عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری می گردند ، ملزم به محرمانه دانستن آن در حین اشتغال و پس از همکاری با شرکت مذکور میباشند و چنانچه از این امر تخطی نمایند موردپیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

اسرار تجاری شرکتها و سازمانها شامل هرنوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشد ( این ارزش می تواند مستقیم ویا غیر مستقیم شرایط مطلوب اقتصادی را برای کارفرمایان مهیا سازد )

اسرار تجاری شامل هرنوع فرمول ، الگو ، برنامه بازاریابی ، بانک اطلاعات مشتریان ، نظریه های تجاری و گردآوری اطلاعاتی است که دارای دو خصیصه مشترک هستند :

۱ ) این اطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازارهای تجاری اعطا کرده و تاجر با استفاده از این اطلاعات می تواند در عرصه رقابت تجاری وزنه را به نفع خود سنگین تر کند .
۲ ) از آنجایی که این اطلاعات ممکن است همواره مورد تهدید واقع شوند ، فلذا باید اقداماتی از سوی صاحب این اسرار صورت گیرد تا از نشر این اطلاعات نزد عموم و یا رقبای تجاری جلوگیری کند خواه دستیابی آنها از طریق صحیح باشند و خواه غیر صحیح مانند سرقت .

بنابراین بخش مهمی از حمایت این اسرار را خود صاحب اسرار و اطلاعات برعهده دارد .