کتاب قانون کار

  • قیمت: 650,000 تومان
کتاب قانون کار

 

چاپ هشتم کتاب قانون کار در نظم حقوقی کنونی ( نویسنده وحید حاجی زاده ) آماده ارائه به علاقه مندان حوزه روابط کار گردید


مزایای کتاب جدید قانون کار در نظم حقوقی کنونی به شرح ذیل می باشد :
۱- تشریح کامل و جامع کلیه مواد قانونی
۲-تشریح تکالیف و تعهدات کارگران و کارفرمایان
۳-شناسایی مشمولین قانون کار
۴-الحاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر ماده
۵-الحاق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مربوط به هر ماده
۶-الحاق مقاوله نامه های مربوط به هر ماده
۷-پاسخگویی به سوالات متداول در شرح هر ماده

نویسنده و مولف کتاب قانون کار: وحید حاجی زاده

قیمت کتاب :650/000 هزار تومان

 

انتشارات مولفین طلایی

_________________________________________________

بخشی از فهرست کتاب قانون کار:

قرارداد کار
مبحث اول تعریف قرارداد کار و شرایط انعقاد آن
ماده ۷- تعریف قرارداد کار
ماده ۸- شروط نافذ قرارداد کار
ماده ۹- شرایط الزامی قرارداد کار
ماده ۱۰- موارد مندرج در قرارداد کار
ماده ۱۱- قرارداد آزمایشی
ماده ۱۲- تغییر کارفرما و تعهدات
ماده ۱۳- کارفرما و پیمانکاران
مبحث دوم تعلیق قرارداد کار
ماده ۱۴- تعلیق قرارداد کار
ماده ۱۵- تعطیلی کارگاه
ماده ۱۶- مرخصی تحصیلی و بدون حقوق
ماده ۱۷- توقیف و عدم محکومیت کارگر
ماده ۱۸- توقیف کارگر به واسطه شکایت کارفرما
ماده ۱۹- تعلیق در زمان خدمت نظام وظیفه
ماده ۲۰- وضعیت کارگر پس از تعلیق
مبحث سوم خاتمه قرارداد کار
ماده ۲۱- خاتمه قرارداد کار و موارد قانونی آن
ماده ۲۲- پرداخت مطالبات پایان قرارداد
ماده ۲۳- پرداخت مستمری
ماده ۲۴- سنوات کارگران
ماده ۲۵- عدم وجود حق فسخ قرارداد کار
ماده ۲۶- تغییرات عمده در شرایط کار
ماده ۲۷- قصور کارگر از آیین نامه انضباطی کارگاه
مبحث چهارم جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
ماده ۲۹- سنوات کارگران بازنشسته از کار افتاده
ماده ۳۰- اشتغال کارگران پس از رفع
ماده ۳۱- سنوات کارگران بازنشسته ، از کار افتاده
ماده ۳۲- سنوات کارگران در زمان خاتمه قرارداد به دلیل کاهش توانایی ناشی ازکار
ماده ۳۳- تشخیص از کار افتادگی ، فوت و قصور کارفرما

___________________________________________

جرایم و مجازاتها

ماده ۱۷۱- جرایم و مجازات های متخلفان قانون کار
ماده ۱۷۲- مجازات کار اجباری
ماده ۱۷۳- مجازات تخلف برخی از مواد
ماده ۱۷۴- میزان جرایم نقدی متخلقان
ماده ۱۷۵- میزان جرایم متخلفان از برخی مواد
ماده ۱۷۸- مجازات اجبار و تهدید در عضویت
ماده ۱۷۹- مجازات منع ورود بازرسان کار
ماده ۱۸۰- مجازات عدم اجرای آرای قطعی
ماده ۱۸۱- مجازات اشتغال اتباع بیگانه
ماده ۱۸۲- مجازات عدم ارائه آمار و اطلاعات
ماده ۱۸۳- مجازات عدم بیمه کارگران
ماده ۱۸۴- مجازات اشخاص حقوقی و حقیقی
ماده ۱۸۵- صلاحیت رسیدگی به جرایم
ماده ۱۸۶- نحوه دریافت جرائم نقدی

___________________________________________

شرایط کار

مبحث اول حق السعی
ماده ۳۴- حق السعی چیست ؟
ماده ۳۵- مزد چیست ؟
ماده ۳۶- مزد ثابت چیست ؟
ماده ۳۷- نحوه چگونگی پرداخت مزد
ماده ۳۸- عدم تبعیض در پرداخت مزد
ماده ۳۹- مزد کارگران نیمه وقت
ماده ۴۰- پرداخت غیر نقدی مزد
ماده ۴۱- پرداخت غیر نقدی مزد
ماده ۴۲- الزام به پرداخت نقدی حداقل مزد
ماده ۴۳- مزد کارگران کارمزدی
ماده ۴۴- مزد کارگران نیمه وقت
ماده ۴۵- موارد قانونی برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما
ماده ۴۶- پرداخت حق مأموریت
ماده ۴۷- مزد کارگران نیمه وقت
ماده ۴۸- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل
ماده ۵۰- نتیجه عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

___________________________________________


مبحث دوم مدت
ماده ۵۱- ساعات کار
ماده ۵۲- ساعات کار مشاغل سخت و زیان آور
ماده ۵۳- کار روز ، کار شب
ماده ۵۴- کار متناوب
ماده ۵۵- کار نوبتی
ماده ۵۶- میزان پرداخت فوق العاده نوبت کاری
ماده ۵۷- ساعات نوبت کاری
ماده ۵۸- میزان پرداخت فوق العاده شب کاری
ماده ۵۹- اضافه کاری و شرایط ارجاع آن
ماده ۶۰- موارد استثناء در اضافه کاری
ماده ۶۱- ممنوعیت اضافه کاری در مشاغل سخت

___________________________________________

مبحث سوم خاتمه قرارداد کار
ماده ۶۲- تعطیلی جمعه
ماده ۶۳- تعطیلی روز کارگر
ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران
ماده ۶۵- مرخصی استحقاقی کارهای سخت و زیان آور
ماده ۶۶- ذخیره مرخصی استحقاقی
ماده ۶۷- مرخصی حج واجب
ماده ۶۸- مرخصی کارگران فصلی
ماده ۶۹- تعیین تاریخ مرخصی
ماده ۷۱- پرداخت مطالبات مرخصی استحقاقی
ماده ۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق مرخصی های فوت و ازدواج
ماده ۷۳- مرخصی های فوت و ازدواج
ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی
مبحث چهارم شرایط کار زنان
ماده ۷۵- ممنوعیت کارهای خطرناک برای زنان
ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان
ماده ۷۸- فرصت شیردهی به مادران
مبحث پنجم شرایط کار نوجوانان
ماده ۷۹- ممنوعیت به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال
ماده ۸۰- آزمایش پزشکی نوجوان
ماده ۸۱- نحوه انجام آزمایش پزشکی نوجوان
ماده ۸۲- ساعات کار کارگر نوجوان
ماده ۸۳- ممنوعیت اضافه کار نوجوان
ماده ۸۴- حداقل سن برخی از مشاغل