فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

  • قیمت: 45,000 تومان
فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری

کلیه ارتباطات کاری فیمابین کارگران و کارفرمایان تابع تشریفات و فرم های اداری میباشد که مورد تایید وزارت کار بوده و جهت استناد به این موارد استفاده از این فرم ها الزامی میباشد .
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم مرخصی پرسنل – وام – اضافه کاری
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه
قیمت اصلی : 45/000 تومان

توضیحات :
فرم های مرخصی : با توجه به اینکه استفاده پرسنل از مرخصی های روزانه و ساعتی میبایست با تکمیل فرم مربوطه و تایید کارفرما انجام گردد و در نهایت ، مرخصی های استفاده شده از مجموع سالیانه کسر گردد تا مانده مرخصی استحقاقی ذخیره شده پرسنل ( در صورت وجود ) قابل محاسبه و پرداخت باشد ، این فرم از اختلافات و ادعاهای آتی به صورت قطعی پیشگیری مینماید .

فرم وام و تسهیلات : پرداخت وام و تسهیلات به پرسنل از رویه معمول شرکت ها و سازمان ها میباشد که این موضوع هم تابع تشریفات اداری خاص خود میباشد .
یکی از مواردی که قانون گذار حساسیت خود را به آن اعلام نموده است انجام رویه صحیح پرداخت وام و نیز تعیین میزان اقساط و نحوه تسویه وام از مطالبات کارگران مانند سنوات خدمت ، مانده مرخصی و عیدی سال آخر میباشد .

فرم اضافه کاری : به دلیل آنکه حضور کارگران و پرسنل خارج از ساعات معمول انجام کار جز اضافه کار محسوب نمیگردد ، لذا استفاده از فرم مربوط به انجام اضافه کار و توجیح کلیه پرسنل شرکت ها امری است ضروری که کارفرمایان گرامی میتوانند از طریق لینک ذیل این فرم ها را در اختیار داشته و نحوه قانونی و صحیح روابط کار را در سازمان خود به اجرا درآورند .