افزایش حقوق کارگران از اول تیرماه

پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارگران و کارمندان مشمول قانون کار می بایست بر اساس آخرین افزایش مزدی انجام گردد.

در برخی از شرکتها کارفرمایان اعلام می کنند که این افزایش به آنها ابلاغ نشده است و تغییرات مزدی رو انجام نمی دهند ، در صورتی که بخشنامه افزایش دستمزد کارگران که از ابتدای تیرماه سال 99 الزامی می باشد در سایت وزارت کار درج گردیده است و نحوه ابلغ اینگونه نیست که به هر کارفرما جداگانه ابلاغ فیزیکی انجام شود .

نکته مهم اینکه در سال 99 دو مرحله افزایش مزدی انجام شده است اولین افزایش در فروردین ماه و افزایش نهایی در خردادماه سال 99 که از ابتدای تیرماه می بایست اعمل شود .

عدم پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه شورایعالی کار خلاف قانون است و کارگران می توانند از طریق اداره کار محل فعالیت جهت مطالبه مابه التفاوت دستمزد اقدام نمایند .

ویدیو افزایش حقوق کارگران از اول تیرماه