مر خصی استحقاقی کارگران 26 یا 30 روز؟

کارگران مرخصی استحقاقی سی روز یا بیست و شش روز

یکی از اختلافات بین کارگران و کارفرمایان که باعث شکایت و دعاوی می شود ، باعث شده است که میزان کارشناسی کارگران استحقاقی در زمان خواستگاری وجود داشته باشد ، با توجه بهسی روز یا بیست و شش روز بودن مرخصی سالانه و همچنین محاسبه و پرداخت پول ذخیره شده ، پرونده های موجود را در اداره کار به خود اختصاص داده است که به همین خاطر این ویدیو برای حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان منتشر می شود

ویدیو مر خصی استحقاقی کارگران 26 یا 30 روز؟