افزایش حقوق کارگران ، از نگاه کارفرمایان

بهای تمام شده هر یک از پرسنل در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیون تومان بیشتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار میباشد .

به همین خاطر افزایشات مزدی کارگران در سال جدید درصد قابل توجهی را نسبت به سال‌های قبل داشته است .

 

ویدیو افزایش حقوق کارگران ، از نگاه کارفرمایان