تشریح افزایش حقوق کارگران

جزئیات افزایش حقوق کارگران و کارمندان مشمول قانون کار در سال نود و هشت. 

❗️ طبق مصوبه شورایى کار، مزد کلیه کارگران و کارمندان مشمول قانون کار در سال نود و هشت به مبلغ یک میلیون و پنجصد و شانزده هزار و هشتصد و هشت تا تومان تعیین شده است. 
مبلغ بن کارگری که به کلیه کارگران زن و مرد، مجرد و مزد اعطا می شود مبلغ یکصد و نود هزار تومان و حق مسکن یکصد هزار تومان است. 
پایه سنوات کارگریانی که بیش از یکسال در محل کار آخرین فعالیت ماهانه هفتاد هزار تومان تعیین شده است. 


برای سایر سطوح مزدی یعنی کارگریانی که در سال گذشته بیشتر از حداقل حقوق پایه حقوق داشتند، میتوان حقوق سال پایانی سال را برابر با سیزده درصد و مبلغی دوساله و شصت و یک هزار و یکصد و هجده تومان اضافه کرد. 

✅ مبلغ حقوقی بدون محدودیت برای هر فرزند (برای مردان و زنان کارگر که مجموع سابقه بیمه هفتصد و بیست روزه است) برای هر فرزند یکصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و هشتاد و هشت تومان است.

 

ویدیو تشریح افزایش حقوق کارگران