بیمه بیکاری به این افراد تعلق نخواهد گرفت

بیمه بیکاری، به چه کارگران و کارمندانی اختصاص نمی یابد؟

یکی از موارد مهم در ایجاد بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بودن بیکاری کارگران است، برای همین دلیل ترک کار، استیفا و همچنین اخراج از کمیته انضباطی کار دلالیی است که به کارگر بیمه بیکاری منتهی نخواهد شد.

ویدیو بیمه بیکاری به این افراد تعلق نخواهد گرفت