نکته مهم در خصوص پایه سنوات کارگران

به چه کارگران و کارمندانی پایه سنوات اختصاص می یابد؟

 تفاوت پایه سنوات و سنوات پایان کار چیست؟
پایه سنوات کارگران موضوعی است که اغلب کارفرمایان آن را با اشتیاق به کار انداختن پایان کار به اشتباه گرفته و صرف پرداخت ماهانه پایه های دیگر، دیگر مشکلی را از پرداختن به مزایای پایان کار برای خود نمی دانند.

ویدیو نکته مهم در خصوص پایه سنوات کارگران