آیا تعطیلات نوروزی جزو مرخصی استحقاقی کارگران است؟

آیا تعطیلات نوروزی جز استخدام مستحق کارگران است؟ 

آیا استفاده از تعطیلات کساس حقوق و مزایا دارد؟ 
(❗️ در مجموعه شما روال تعطیلات نوروزی چگونه است؟) 

ویدیو آیا تعطیلات نوروزی جزو مرخصی استحقاقی کارگران است؟