اشتباه رایج در تنظیم قراردادهای کار

اشتباه رایج در تنظیم قراردادهای کار

هشدار به کارفرمایان. 
اگر در قراردادهای کاری که مفاد و مأموریت آن کاملا متعلق به قانون کار است، کارفرما می افزاید که قرارداد از قانون قانون کار خارج است و کارگر نیز با تایید خود امضاء نکرده است، هیچ گونه تاثیری در قانون اساسی کار ندارد و در زمان شکایت کارفرما محکوم خواهد شد .
✅ آنچه تعیین کننده ارتباط کارگری و کارفرما است مفاد و شرایط قرارداد و نه توافق.

ویدیو اشتباه رایج در تنظیم قراردادهای کار