سنوات کارگران علی الحساب شد

بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت موقت نیز ( مانند قرارداد های دائم ) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و میبایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد .

در این دادنامه که استناد به ماده 24 و تبصره 4 ماده 7 قانون کار شده است تاکیید شده در صورتی که کارفرمایان سنوات کارگران دارای قرارداد کار موقت خود را پایان هر سال یا پایان هر قرارداد تسویه مینمایند و کارگر با تمدید قرارداد کار کماکان نزد کارفرما کار میکند در زمان قطع همکاری میبایست بر اساس آخرین پایه حقوق کارگر به نسبت سالهای فعالیت سنوات وی محاسبه و پرداخت های سنوات قبلی به عنوان علی الحساب کسر گردد .

 

کارفرمایان محترم  حتما نسبت به بازنگری قراردادهای کار و نحوه تسویه حساب با کارگران اقدام نمایند .

ویدیو توضیحات دادنامه دیوان را در زیر مشاهده نمایید

 

ویدیو سنوات کارگران علی الحساب شد