تسویه حساب کارگر با کارفرما

تسویه حساب کارگر با کارفرما

تسویه حساب کارگر با کارفرما

برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

دادنامه شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع تسویه حساب های قانونی با کارگران با توجه به صدور دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری باعث شده است تا اکثر رسیدهای تسویه حسابی که کارفرمایان در زمان شکایت کارگران به مراجع حل اختلاف وزارت کار ارائه میکنند ، فاقد وجاهت قانونی شناخته شده و مورد استناد قرار نخواهد گرفت.