تعطیلی روز دوشنبه برای کارگران و کارمندان قانون کار

تعطیلی روز دوشنبه برای کارگران و کارمندان قانون کار

هیئت وزیران فردا دوشنبه ۱۶ دی ماه را در استان تهران و روز سه شنبه ۱۷ دی ماه را در استان کرمان تعطیل اعلام کرد.

سخنگوی دولت از تعطیلی تمامی دستگاه‌‌ها در تهران روز دوشنبه ۱۶ دی خبر داد.

به استناد بند یک ماده واحده مصوب مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران “با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قضاییه” می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند بدیهی است تعطیلات رسمی و عمومی ناظر بر هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشد.

لذا کلیه کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و نیز بهش دولتی در روز دوشنبه شانزدهم دی ماه تعطیلی بوده و این تعطیلی با استفاده از مزد می باشد.