مصوبه افزایش حق مسکن ابلاغ شد

مصوبه افزایش حق مسکن ابلاغ شد

هیئت وزیران در جلسه 1400/02/22 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (3) اصلاحی قانون راع به طبقه بندی شاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری- مصوب 170- تصویب کرد:

همچنین به پیوست این نامه در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به موجب آن از ابتدای فروردین ماه سال جاری ماهانه مبلغ 4،500،000 ریال تعیین شده است.