نکته ای در خصوص پرداخت حق اولاد کارگران

نکته ای در خصوص پرداخت حق اولاد کارگران

حق اولاد مبلغی میباشد که در صورت دارا بودن سابقه ۷۲۰ روزه تامین اجتماعی به کلیه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.

محدودیتی در تعداد فرزندان وجود نداشته ، ودر صورتی که زن و شوهر هم زمان در یک مجموعه شاغل باشند ، به هر دو نفر تعلق خواهد گرفت.