پرداخت سنوات ۴۵ روزه به کارگران

پرداخت سنوات ۴۵ روزه به کارگران

در صورتی که مراجع حل اختلاف وزارت کار اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص بدهد ، و حکم بازگشت به کار صادر نماید پس از قطعیت رای مذکور ، کارگر در صورت عدم قبول بازگشت به کار مستحق دریافت ۴۵ روز سنوات به ازای هر سال فعالیت می باشد.