پروفسور ناصر میرسپاسی

پروفسور ناصر میرسپاسی

دکتر ناصر میرسپاسی متولد ۱۳۱۳/۳/۳ در شهرستان نهاوند، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و مدرک دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه امریکن (واشنگتن دی ـ سی) است.

استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم تحقیقات و دکتری مدیریت دولتی از واشنگتن دی سی

مشاغل حرفه ای و دانشگاهی

عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست گروههای مدیریت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سردبیر مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت شهری

عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات دفاعی استراتژیک

رئیس سابق انجمن علوم مدیریت ایران (دو دوره)

رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی مدیریت نوآور

طراح طبقه بندی مشاغل (با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی)

فهرست کتب تالیف و ترجمه شده

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. (چاپ بیست و چهارم)

کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار تمرین و مقالات. (چاپ دوم)

کتب ترجمه شده

مدیریت فرهنگ سازمان. (به اهتمام خانم پریچهر گرجی) تألیف: استانلی دیویس