خسارت تاخیرپرداخت حقوق معوقه کارگران

خسارت تاخیرپرداخت حقوق معوقه کارگران

هشدار به كارفرمايان
در صورت تاخير در پرداخت حقوق و مزاياي معوقه كارگران ، كارگر ميتواند جهت دريافت خسارت تاخير در پرداخت شكايت محدد نموده و اين خسارت را از كارفرما دريافت نمايد .
متاسفانه اكثر مشاورين حوزه قانون كار از دادنامه ديوان عالي كشور بي اطلاع بوده و دريافت خسارت تاخير براي كارگران را يك امر نشدني ميدانند