بررسی مجدد حقوق کارگران در سال 99

بررسی مجدد حقوق کارگران در سال 99

دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی دستمزد ۹۹ کارگران

نمایندگان کارگران در دیدار با رئیس قوه قضائیه مشکلات مزد 99 را مطرح کردند. اینکه دستمزد 99 کارگران از هزینه های زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد شورای عالی کار مورد تأیید آنان نیست بیان شد.
نمایندگان کارگران از ریاست قوه قضائیه درخواست کردند با توجه به شکایتی که در دیوان داشته اند و قرار است در زمان کوتاه رسیدگی شود نسبت به دستمزد 99 اقدام کنند. آقای رئیسی هم به دیوان بازرسی کل کشور دستور دادند ظرف مدت یک هفته تا 10روزجلسه ای با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل و نظرات نمایندگان کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.